Phương pháp số trong CNHH

CH3454 – Phương pháp số trong công nghệ hóa học

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu phương pháp số trong công nghệ hóa học mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Thư mục gồm nhiều file, các bạn xem và tải toàn bộ trong thư mục nhé

2. Bài tập môn học

Thư mục gồm nhiều file, các bạn xem và tải toàn bộ trong thư mục nhé

3. Đề thi phương pháp số trong công nghệ hóa học

Thư mục gồm nhiều file đề thi giữa kỳ và cuối kỳ, các bạn xem và tải toàn bộ trong thư mục nhé

đề thi phương pháp số trong công nghệ hóa học

4. Thí nghiệm phương pháp số

Thư mục gồm nhiều file, các bạn xem và tải toàn bộ trong thư mục nhé

5. Matlab trong công nghệ hóa học

Thư mục gồm nhiều file, các bạn xem và tải toàn bộ trong thư mục nhé

6. File cài Pascal

Tài liệu môn Phương pháp phần tử hữu hạn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top