BF3712 - Quá trình và thiết bị CNSH II

BF3712 – Quá trình và thiết bị CNSH II

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF3712 – Quá trình và thiết bị CNSH II mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Quá trình và thiết bị CNSH II

Mọi người xem toàn bộ bài giảng tỏng thư mục

2. Bài tập

3. Thí nghiệm

BF3705 – Di truyền học và sinh học phân tử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top