BF3705 - Di truyền học và sinh học phân tử

BF3705 – Di truyền học và sinh học phân tử

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF3705 – Di truyền học và sinh học phân tử mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng Di truyền học và sinh học phân tử

Mọi người xem toàn bộ bài giảng tỏng thư mục

2. Bài tập môn học

3. Bài tập nhóm

BF3704 – Tài liệu môn miễn dịch học

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top