Tài liệu môn Toán rời rạc hust

Tổng hợp tài liệu môn toán rời rạc

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn toán rời rạc dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1. Giáo trình toán rời rạc

2. Slide bài giảng

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file slide theo các bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.

3. Bài tập toán rời rạc

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file theo các bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file theo các bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.

4. Tổng hợp đề thi giữa kỳ

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.

5. Tổng hợp đề thi cuối kỳ

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.

6. Tài liệu tham khảo thêm

7. Tài liệu tổng hợp mới

Tài liệu môn Discrete Mathematics

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top