tập đề cuối kỳ giải tích 1

Tập đề thi cuối kỳ Giải tích 1

Dưới đây là tổng hợp các đề thi cuối kỳ Giải tích 1 qua các năm dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đề thi vẫn được update liên tục.

1. Tập đề thi cuối kỳ giải tích 1 – V1 (09.01.2021)

Danh sách một số đề có trong phiên bản 1 lần này:

 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 6 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ 20191 – ĐỀ 8 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ 20192 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20193 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20193 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 6 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ 20181 – ĐỀ 8 (Nhóm ngành 3)
Tập đề thi cuối kỳ Giải tích 1

2. Đáp án đề CK 20191 – đề 1 (nhóm ngành 1)

Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 1 p1
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 1 p2
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 1 p3
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 1 p4

3. Đáp án đề CK 20191 – đề 3 (nhóm ngành 1)

Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p1
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p2
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p3
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p4
Đáp án đề giải tích 1 20191 – đề 3 p5

3. Đáp án đề CK 20191 – đề 5 (nhóm ngành 2)

4. Đáp án đề CK 20191 – đề 7 (nhóm ngành 3)

5. Đáp án đề CK 20192 – đề 1 (nhóm ngành 1)

6. Đáp án đề CK 20193 – đề 1 (nhóm ngành 1)

7. Đáp án đề CK 20181 – đề 1 đề 2 (nhóm ngành 1)

7. Đáp án đề CK 20181 – đề 3 đề 4 (nhóm ngành 1)

8. Đáp án đề CK 20181 – đề 5 (nhóm ngành 2)

9. Đáp án đề CK 20181 – đề 7 (nhóm ngành 3)

Tài liệu được trích ra từ: Tài liệu Giải tích 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top