tài liệu môn thông tin số

Tài liệu môn Thông tin số

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Thông tin số mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình thông tin số thầy Thanh

2. Slide bài giảng

3. Tổng hợp đề thi thông tin số

Trong thư mục bao gồm nhiều file tài liệu khác nhau, các bạn vào thư mục để xem và tải toàn bộ nhé.

4. Tổng hợp tài liệu thí nghiệm (có báo cáo)

Trong thư mục bao gồm nhiều file tài liệu khác nhau, các bạn vào thư mục để xem và tải toàn bộ nhé.

5. Tài liệu ôn tập

Trong thư mục bao gồm nhiều file tài liệu khác nhau, các bạn vào thư mục để xem và tải toàn bộ nhé.

6. Tài liệu tham khảo khác

Trong thư mục bao gồm nhiều file tài liệu khác nhau, các bạn vào thư mục để xem và tải toàn bộ nhé.

Tài liệu môn Phương pháp tính và matlab

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top