[NEU] Tổ chức và định mức lao động 2 AEP

[NEU] Tổ chức và định mức lao động 2 AEP

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu xã hội học AEP trường đại học kinh tế quốc dân NEU mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Tổ chức và định mức lao động 2

Bài giảng được chia thành các chương, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé

  • Chương 1: Định mức lao động
  • Chương 2: Tiêu chuẩn để định mức kỹ thuật lao động
  • Chương 3: Định mức lao động cho một số công việc tiêu biểu
  • Chương 4: Tổ chức lao động quản lý trong doanh nghiệp

2. Bài tập

Trong thư mục bên dưới cũng gồm nhiều bài tập được chia theo các chương, mình minh họa 1 file, các bạn tải tài liệu trong thư mục nhé.

2. Bài tập thực tế

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top