Tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp trong đề thi TOEIC

Tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp trong đề thi TOEIC

Giới thiệu file tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp

Tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp trong đề thi TOEIC. Một số mẹo giúp bạn làm part 5 tốt hơn:

– Sau giới từ là danh từ (hoặc động từ V_ing sử dụng như danh từ).

– Trước danh từ là tính từ.

– Trước tính từ là trạng từ.

– Giữa to_be và V_ing/Ved là trạng từ.

Một cách để biết được các từ trong 4 phương án thuộc loại từ nào là nhìn vào hậu tố của chúng.

Ví dụ:

– -ment, -tion, -ity, -sion thường là danh từ

– -ful, -less, -ous, -tive, -sive thường là tính từ

– -ing hoặc -ed là tính từ hoặc thể của động từ.

Một số từ có thể vừa là tính từ, vừa là trạng từ.

Ví dụ:

– a fast car → fast là tính từ

– He drives fast → fast là trạng từ.

Tải file tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp

Sách 15 phút học từ vựng − đọc hiểu tiếng Anh mỗi ngày

Tải Sách 15 phút học từ vựng − đọc hiểu tiếng Anh mỗi ngày

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top