Khóa học Lập trình Web với PHP 2023

Khóa học Lập trình Web với PHP 2023

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Lập trình Web với PHP 2023. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức từ cơ bản và cốt lõi về PHP, đồng thời thông qua khóa học các bạn sẽ được làm các project thực tế.

Nội dung khóa Lập trình Web với PHP 2023

Bài giảng trong khóa học

Bài giảng 01. echo, hằng, biến, ép kiểu, gettype, settype, isset, unset, empty, phép toán, comment, điều kiện ba ngôi, if-else

Bài giảng 02. Chữa bài tập 1 phần điều kiện

Bài giảng 03. Chữa bài tập 7 phần điều kiện

Bài giảng 04. if-else cải tiến, switch-case cải tiến, chữa bài tập 4 phần điều kiện

Bài giảng 05. Vòng lặp while, do-while, for cải tiến

Bài giảng 06. Mảng một chiều, array(), array_keys(), array_key_exists()

Bài giảng 07. Mảng hai chiều

Bài giảng 08. Phép toán mảng

Bài giảng 09. Các hàm sắp xếp mảng (sort, rsort, asort, arsort, ksort, krsort)

Bài giảng 10. Hàm (Function)

Bài giảng 11. COOKIE trong PHP

Bài giảng 12. Tạo layout, request và response, kết nối DB, truy vấn lấy dữ liệu với select

Bài giảng 13. Lập trình chức năng đăng nhập và đăng xuất tài khoản

Bài giảng 14. Giảm tải cho trang chủ index.php

Bài giảng 15. Lập trình đăng ký tài khoản người dùng

Bài giảng 16. Hiển thị các sản phẩm ra trang chủ

Bài giảng 17. Hiển thị chi tiết sản phẩm

Bài giảng 18. Tìm kiếm sản phẩm theo hãng, theo tên và theo mức giá

Bài giảng 19. Phân trang (Pagination)

Bài giảng 20. Đưa sản phẩm vào giỏ hàng (Add to cart)

Bài giảng 21. Tính thành tiền cho từng sản phẩm trong giỏ hàng, tính tổng tiền của giỏ hàng

Bài giảng 22. Xóa từng sản phẩm khỏi giỏ hàng, xóa toàn bộ giỏ hàng

Bài giảng 23. Cập nhật (Update) giỏ hàng

Bài giảng 24. Lập trình tạo chức năng đặt hàng (Order)

Bài giảng 25. Lập trình tạo chức năng đăng nhập Admin

Bài giảng 26. Xây dựng bố cục trang Admin. Lập trình đăng xuất tài khoản Admin

Bài giảng 27. Lập trình thao tác xem hãng sản xuất trong Admin

Bài giảng 28. Lập trình thêm hãng sản xuất trong Admin

Bài giảng 29. Update hãng sản xuất trong Admin

Bài giảng 30. Xóa hãng sản xuất trong Admin

Bài giảng 31. Lập trình thao tác xem sản phẩm trong Admin

Bài giảng 32. Lập trình thêm sản phẩm trong Admin

Bài giảng 33. Update sản phẩm trong Admin

Bài giảng 34. Xóa sản phẩm trong Admin

Bài giảng 35. Hiển thị các loại đơn hàng ra bảng điều khiển Admin

Bài giảng 36. Hiển thị danh sách đơn hàng của từng loại đơn hàng

Bài giảng 37. Hiển thị chi tiết đơn hàng

Bài giảng 38. Xử lý trạng thái đơn hàng (chưa xử lý, đang xử lý, đã xử lý, hủy)

Bài giảng 39. Xử lý (thay đổi) số lượng sản phẩm trong đơn hàng Admin

Bài giảng 40. Xây dựng chức năng bình luận cho sản phẩm_ Phân tích thiết kế dữ liệu

Bài giảng 41. Xây dựng chức năng bình luận cho sản phẩm_ Khi người dùng đã đăng nhập tài khoản

Bài giảng 42. Xây dựng chức năng bình luận cho sản phẩm_ Người dùng chưa đăng nhập tài khoản

Bài giảng 43. Xây dựng chức năng bình luận cho sản phẩm_ Hiển thị các bình luận của sản phẩm

Bài giảng 44. Giới thiệu lập trình OOP, lớp, object, Truy cập các member của object, Từ khóa this

Bài giảng 45. Hàm tạo (Constructor)

Bài giảng 46. Setter và Getter

Bài giảng 47. Mô hình MVC (Model – View – Controller)

Bài giảng 48. MVC: Tạo layout, Model, View, Controller, Lập trình chức năng signin, logout account

Bài giảng 49. MVC: Lập trình chức năng đăng ký tài khoản người dùng

Bài giảng 50. MVC: Lập trình show sản phẩm ra trang chủ

Bài giảng 51. MVC: Lập trình show thương hiệu ra trang web

Bài giảng 52. MVC: Tìm kiếm sản phẩm theo thương hiệu

Bài giảng 53. MVC: Tìm kiếm sản phẩm theo tên

Bài giảng 54. MVC: Tìm kiếm sản phẩm theo mức giá

Bài giảng 55. MVC: Lập trình xem danh sách các thương hiệu

Bài giảng 56. MVC: Thêm mới thương hiệu trong Admin

Bài giảng 57. MVC: Update thương hiệu trong Admin

Bài giảng 58. MVC: Delete thương hiệu trong Admin

Khóa học Lập trình Web với PHP 2023 - nội dung

Những gì bạn sẽ học trong khóa lập trình web với PHP

  • Kiến thức core: echo, hằng, biến, gettype, settype, điều kiện if-else, switch-case, vòng lặp while, do-while, for, mảng 1 chiều, 2 chiều, hàm, cookie, …
  • Project by Learning 1: Tạo layout, request và response, đăng nhập, đăng ký tài khoản, hiển thị sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm theo tên, theo hãng, theo mức giá
  • Project by Learning 2: Phân trang, đưa sản phẩm vào giỏ hàng, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng, đặt hàng
  • Project by Learning 3: Lập trình cho phía Admin: Đăng nhập và đăng xuất khỏi admin, xem-thêm-sửa-xóa thương hiệu, sản phẩm

Tải khóa Lập trình Web với PHP 2023

Nguồn: https://www.udemy.com/course/lap-trinh-web-voi-php/

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top