TẢI khóa học lập trình C C++ từ A-Z

Chia sẻ khóa học lập trình C C++ từ A-Z

Chia sẻ khóa học lập trình C C++ từ A-Z dành cho người mới bắt đầu. Hãy tham gia khóa học Học C/C++ TỪ A – Z để nắm vững các kỹ năng lập trình bằng C/C++ từ cơ bản đến nâng cao.

Nội dung khóa học lập trình C C++

C++ là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích, kế thừa từ C. C++ có thể sử dụng cả phong cách lập trình hướng thủ tục và hướng đối tượng. C++ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển game. Bạn muốn học C/C++ nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc gặp nhiều khó khăn? Đây là khóa học dành cho bạn.

Khóa học sẽ hướng dẫn bạn các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu đơn giản, các câu lệnh điều kiện, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu struct. Bạn cũng sẽ được học cách xử lý file, viết chương trình theo kiểu lập trình hàm…

khóa học lập trình C C++ từ A-Z

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về lập trình và các khái niệm cơ bản

Bài 1: Tổng quan về lập trình

Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++

Bài 3: Biểu thức

Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++

Bài 5: Sử dụng Biến trong C/C++

Bài 6: Sử dụng Hằng trong C/C++

Bài 7: Các phép toán trong C/C++

Bài 8: Bài tập thực hành 1

Bài 9: Bài tập thực hành 2

Bài 10: Bài tập thực hành 3

Bài 11: Bài tập thực hành 4

Bài 12: Bài tập thực hành 5

Bài 13: Bài tập tự thực hành

 Phần 2: Cấu trúc điều khiển

Bài 14: Khái niệm cấu trúc điều khiển

Bài 15: Sử dụng câu lệnh if, if…else

Bài 16: Sử dụng câu lệnh if…else lồng nhau

Bài 17: Sử dụng câu lệnh switch…case

Bài 18: Sử dụng lệnh goto

Bài 19: Bài tập thực hành 1

Bài 20: Bài tập thực hành 2

Bài 21: Bài tập thực hành 3

Bài 22: Bài tập thực hành 4

Bài 23: Bài tập thực hành 5

Bài 24: Bài tập tự thực hành

 Phần 3: Cấu trúc vòng lặp

Bài 25: Vòng lặp for, while, do…while

Bài 26: Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy

Bài 27: Vòng lặp lồng nhau

Bài 28: Bài tập thực hành 1

Bài 29: Bài tập thực hành 2

Bài 30: Bài tập thực hành 3

Bài 31: Bài tập thực hành 4

Bài 32: Bài tập thực hành 5

Bài 33: Bài tập tự thực hành

 Phần 4: Hàm – Chương trình con

Bài 34: Xây dựng và sử dụng hàm

Bài 35: Tham số của hàm

Bài 36: Khai báo hàm

Bài 37: Câu lệnh return và exit

Bài 38: Bài tập thực hành 1

Bài 39: Bài tập thực hành 2

Bài 40: Bài tập thực hành 3

Bài 41: Bài tập thực hành 4

Bài 42: Bài tập thực hành 5

Bài 43: Bài tập tự thực hành

 Phần 5: Kỹ thuật đệ quy

Bài 44: Khái niệm kỹ thuật đệ quy

Bài 45: Phân loại đệ quy

Bài 46: Bài tập tự thực hành

 Phần 6: Mảng trong C/C++

Bài 47: Mảng một chiều

Bài 48: Bài tập thực hành 1

Bài 49: Bài tập thực hành 2

Bài 50: Bài tập thực hành 3

Bài 51: Bài tập thực hành 4

Bài 52: Bài tập thực hành 5

Bài 53: Bài tập tự thực hành

Bài 54: Mảng nhiều chiều

Bài 55: Bài tập thực hành 1

Bài 56: Bài tập thực hành 2

Bài 57: Bài tập thực hành 3

Bài 58: Bài tập thực hành 4

Bài 59: Bài tập thực hành 5

Bài 60: Bài tập tự thực hành

 Phần 7: Xử lý Chuỗi trong C/C++

Bài 61: Khái niệm và thao tác trên chuỗi

Bài 62: Một số hàm về chuỗi

Bài 63: Mảng các chuỗi

Bài 64: Bài tập thực hành 1

Bài 65: Bài tập thực hành 2

Bài 66: Bài tập thực hành 3

Bài 67: Bài tập thực hành 4

Bài 68: Bài tập thực hành 5

Bài 69: Bài tập tự thực hành

 Phần 8: Con trỏ trong lập trình C/C++

Bài 70: Khái niệm về con trỏ

Bài 71: Các thao tác trên con trỏ

Bài 72: Cấp phát bộ nhớ động

Bài 73: Con trỏ và mảng

Bài 74: Bài tập thực hành 1

Bài 75: Bài tập thực hành 2

Bài 76: Bài tập thực hành 3

Bài 77: Bài tập thực hành 4

Bài 78: Bài tập thực hành 5

Bài 79: Bài tập tự thực hành

 Phần 9: Kiểu dữ liệu cấu trúc

Bài 80: Thao tác trên kiểu dữ liệu cấu trúc

Bài 81: Mảng cấu trúc

Bài 82: Cấu trúc lồng nhau

Bài 83: Kiểu enum và union

Bài 84: Bài tập thực hành 1

Bài 85: Bài tập thực hành 2

Bài 86: Bài tập thực hành 3

Bài 87: Bài tập thực hành 4

Bài 88: Bài tập thực hành 5

Bài 89: Bài tập thực hành

  Phần 10: Xử lý tập tin

Bài 90: Khái niệm kiểu tập tin

Bài 91: Các hàm xử lý trên tập tin

Bài 92: Bài tập thực hành 1

Bài 93: Bài tập thực hành 2

Bài 94: Bài tập tự thực hành

 Phần 11: Tối ưu chương trình

Bài 95: Cải tiến giải thuật

Bài 96: Tinh chỉnh mã nguồn

 Phần 12: Các bài tập tổng hợp

Bài 97: Bài tập 1 – Bài tập tổng hợp về mảng một chiều

Bài 98: Bài tập 2 – Bài tập tổng hợp về ma trận

Bài 99: Bài tập 3 – Xây dựng chương trình quản lý điểm

Tải khóa học lập trình C C++

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top