Tổng ôn Vật lý đại cương 2

Video tổng ôn Vật lý đại cương 2 giữa kỳ và cuối kỳ – HUST

Dưới đây là tổng hợp video Video tổng ôn Vật lý đại cương 2 giữa kỳ và cuối kỳ – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Video được quay bởi Bcorn.

Video tổng ôn Vật lý đại cương 2 giữa kỳ

Video tổng ôn VLĐC 2 cuối kỳ

Video số 1:

Video số 2

Video tổng ôn môn Vật lý đại cương 1 giữa kỳ và cuối kỳ

Tài liệu môn Vật lý đại cương 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top