record phương pháp tính và matlab

MI2110 – Record Phương pháp tính và Matlab (LT + Bài tập + Thực hành)

Dưới đây là tổng hợp các bài giảng record môn Phương pháp tính và Matlab gồm có lý thuyết, bài tập và thực hành mà mình sưu tầm được.

1. Phương pháp tính và Matlab (LT+BT)

Bài giảng số 1

Bài giảng số 2

Bài giảng số 3

Bài giảng số 4

Bài giảng số 5

Bài giảng số 6

Bài giảng số 7

Bài giảng số 8

2. Record thực hành

Bài giảng số 1

Bài giảng số 2

Bài giảng số 3

Bài giảng số 4

Bài giảng số 5

Bài giảng số 6

Bài giảng số 7

Bài giảng số 8

Tài liệu môn Phương pháp tính và matlab

2 thoughts on “MI2110 – Record Phương pháp tính và Matlab (LT + Bài tập + Thực hành)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top