record phương pháp tính và matlab

Record Phương pháp tính và Matlab (LT + Bài tập + Thực hành)

Dưới đây là tổng hợp các bài giảng record môn Phương pháp tính và Matlab gồm có lý thuyết, bài tập và thực hành mà mình sưu tầm được.

1. Phương pháp tính và Matlab (LT+BT)

Bài giảng số 1

Bài giảng số 2

Bài giảng số 3

Bài giảng số 4

Bài giảng số 5

Bài giảng số 6

Bài giảng số 7

Bài giảng số 8

2. Record thực hành

Bài giảng số 1

Bài giảng số 2

Bài giảng số 3

Bài giảng số 4

Bài giảng số 5

Bài giảng số 6

Bài giảng số 7

Bài giảng số 8

Tài liệu môn Phương pháp tính và matlab

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top