tài liệu phương pháp tính và matlab

MI2110(Q) – Tài liệu môn Phương pháp tính và Matlab

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Phương pháp tính và Matlab mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

0. Bài giảng môn học

1. Đề thi giữa kỳ

Thư mục bao gồm nhiều đề chia theo các kỳ, các bạn vào để xem chi tiết nhé

2. Đề thi cuối kỳ phương pháp tính và matlab

Thư mục bao gồm nhiều đề chia theo các kỳ, các bạn vào để xem chi tiết nhé. Ở đây mình chỉ minh họa 1 file

3. Bài tập phương pháp tính, matlab

4. Record

5. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Phương pháp tính

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top