Chia sẻ khóa học lập trình Kotlin toàn tập

Chia sẻ khóa học lập trình Kotlin toàn tập

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn khóa học lập trình Kotlin toàn tập – người bắt đầu cũng có thể tham gia học. Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin – kiến thức để tiếp cận lập trình Android.

Nội dung khóa học lập trình Kotlin toàn tập

Chương trình học bao gồm 13 chương như sau:

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình kotlin: 5 videos
 • Kiểu dữ liệu và toán tử trong kotlin: 7 videos
 • Cấu trúc điều khiển và vòng lặp: 15 videos
 • Xử lý lỗi trong kotlin: 3 videos
 • Các thư viện quan trọng thường dùng trong kotlin/android: 5 videos
 • Xử lý chuỗi trong kotlin: 13 videos
 • Xử lý mảng và collections trong kotlin: 7 videos
 • Lớp và đối tượng trong kotlin: 9 videos
 • Kế thừa trong kotlin: 5 videos
 • Các loại lớp đặc biệt trong kotlin: 5 videos
 • Các loại lớp đặc biệt trong kotlin: 4 videos
 • Xử lý tập tin trong kotlin: 11 videos
 • Thiết kế giao diện trong kotlin: 6 videos

Tải khóa học lập trình Kotlin toàn tập

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top