bài giảng kỹ thuật vi xử lý

[BG] Kỹ thuật vi xử lý thầy Hoàng – ĐHBKHN

Dưới đây là tổng hợp video bài giảng record Kỹ thuật vi xử lý thầy Hoàng – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Record Kỹ thuật vi xử lý buổi 1

Record KT vi xử lý buổi 2

Record KT vi xử lý buổi 3

Record KT vi xử lý buổi 4

Record KT vi xử lý buổi 5

Record KT vi xử lý buổi 6

Record KT vi xử lý buổi 7

Record KT vi xử lý buổi 8

Record KT vi xử lý buổi 9

Record KT vi xử lý buổi 10

Record KT vi xử lý buổi 11

Record KT vi xử lý buổi 12

Record KT vi xử lý buổi 13

Record môn Lý thuyết mạch 1

Full Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-uEg_qlt1i9vBd5oEe_8fBFf5_breNy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top